წესები & პირობები
ზოგადი დებულებები
1.1    შპს „კავკასუს ონლაინი“ (საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული კომპანია, საიდენტიფიკაციო ნომრით 211380833, შემდგომში „კავკასუს ონლაინი“) ადმინისტრირებას უწევს .GE ქვეყნის კოდის ზედა დონის დომენს, აწარმოებს დომენური სახელების რეესტრს, ორგანიზებას უწევს დომენური სახელების რეგისტრაციას სადამფუძნებლო დოკუმენტების, წინამდებარე .GE დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის წესების (შემდგომში „დომენის რეგულაცია“ ან „რეგულაცია“), საქართველოს კანონმდებლობის, ICANN-სა და კავკასუს ონლაინს შორის გაფორმებული შეთანხმების და იმ სტანდარტების შესაბამისად, რომლებიც საზოგადოდ აღიარებულია მოცემულ სფეროში. ორაზროვნებისა და გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, წინამდებარე დომენის რეგულაციის საფუძველზე და მიხედვით, კავკასუს ონლაინი იტოვებს და განახორციელებს მხოლოდ ადმინისტრატორის უფლებამოსილებას, გარდა 5.3 პუნქტში მითითებული შემთხვევისა, ხოლო რეგისტრატორის უფლებამოსილებას განახორციელებენ მესამე პირები ადმინისტრატორთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. კავკასუს ონლაინს ეკრძალება რეგისტრატორის ფუნქციების განხორციელება პირდაპირ ან შვილობილი კომპანიების მეშვეობით მანამ, სანამ იგი არის .GE ქვეყნის კოდის ზედა დონის დომენის ადმინისტრატორი.
1.2    წინამდებარე დომენის რეგულაცია სრულად ანაცვლებს და აუქმებს 2015 წლის 1 ივნისს მიღებულ „GE დომენის რეგისტრაციის წესების და პირობები“-ს შესახებ დოკუმენტს.
1.3    წინამდებარე დომენის რეგულაცია ვრცელდება ყველა .GE-თი დაბოლოებულ დომენურ სახელზე, მათ შორის 1.2. პუნქტში მითითებული დოკუმენტის („GE დომენის რეგისტრაციის წესების და პირობები“-ს) საფუძველზე რეგისტრირებულ დომენურ სახელებზე.
1.4    დომენის რეგულაცია აწესრიგებს ადმინისტრატორს და რეგისტრატორებს, რეგისტრატორებსა და რეგისტრანტებს და ასევე ადმინისტრატორსა და რეგისტრანტებს შორის სამართლებრივი ურთიერთობების, მათ შორის, უფლებების გამოყენების და ვალდებულებების შესრულების ნაწილში, სავალდებულო, არსებით პირობებს.
1.5    ადმინისტრატორსა და რეგისტრატორს შორის, აგრეთვე, რეგისტრატორსა და რეგისტრანტებს შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობების ფარგლებში მხარეებს უფლება აქვთ განსაზღვრონ სხვა დამატებითი პირობები, რაც აკრძალული არ არის დომენის რეგულაციით. დომენური სახელებით არადისკრიმინაციული სარგებლობის უზრუნველყოფის მიზნით წინამდებარე დომენის რეგულაციასა და რეგისტრატორის მიერ რეგისტრანტისთვის დაწესებულ ნებისმიერ პირობას შორის, ასევე, რეგისტრატორის ხელშეკრულების ნებისმიერ პირობას და დომენის რეგულაციას შორის წინააღმდეგობის არსებობის შემთხვევაში წინამდებარე დომენის რეგულაციას ენიჭება უპირატესი იურიდიული ძალა.
1.6    რეგისტრატორების სია გამოქვეყნებულია ადმინისტრატორის შემდეგ ვებ-გვერდზე www.nic.ge.
1.7    დომენის რეგულაციის მიზანია უზრუნველყოს დომენური სახელების სისტემის ხარისხიანი, უსაფრთხო და მდგრადი ფუნქციონირება შემდეგი პრინციპების გათვალისწინებით:
1.7.1    თვითრეგულირება და დამოუკიდებლობა: .GE ქვეყნის კოდის ზედა დონის დომენის მართვასა და ადმინისტრირებას ადმინისტრატორი ახორციელებს ინტერნეტ საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე, სახელმწიფო ორგანოებისაგან დამოუკიდებლად, აგრეთვე, დაინტერესებული პირების (stakeholders) რომელიმე ცალკეული ჯგუფის გავლენის გარეშე. წინამდებარე დოკუმენტის მიზნებისთვის დაინტერესებული პირები (stakeholders) განიმარტება დომენის რეგულაციის სფეროში არსებული საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად.
1.7.2    სტანდარტები და მომავალზე ორიენტირებულობა: დომენური სახელის სისტემისა და რეგისტრაციის მომსახურების მაღალი ხარისხის, დაცულობის, სტაბილურობისა და მდგრადობის რეგისტრატორებისა და ადმინისტრატორის მიერ უზრუნველყოფის მიზნით ადმინისტრატორი მიიღებს შესაბამის ზომებს. ადმინისტრატორი არ შეაფერხებს და უზრუნველყოფს დომენური სახელის სისტემის მოქნილობას რათა ხელი არ შეეშალოს ბაზრისა და ტექნოლოგიურ განვითარების შედეგად სიახლეების დანერგვას ბაზრის ამ სეგმენტში.
1.7.3    კონკურენცია: ადმინისტრატორი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ხელს შეუწყობს კონკურენციის განვითარებასა და რეგისტრანტთა არჩევანის მრავალფეროვნებას .GE ქვეყნის კოდის ზედა დონის დომენის ბაზარზე.
1.7.4    გამჭვირვალობა: .GE ქვეყნის კოდის ზედა დონის დომენის მართვისა და ადმინისტრირების პროცესში ადმინისტრატორი უზრუნველყოფს მის ხელთ არსებული სტატისტიკური ინფორმაციის საჯაროდ ხელმისაწვდომობას.
1.7.5    დაინტერესებული პირების (stakeholders) ჩართულობა: .GE ქვეყნის კოდის ზედა დონის დომენის მართვისა და ადმინისტრირების პროცესში გადაწყვეტილებების მიღებისას, რომელიც აუარესებს რეგისტრატორების ან/და რეგისტრანტების მდგომარეობას ადმინისტრატორი უზრუნველყოფს ამ პროცესში საქართველოს ინტერნეტ საზოგადოებაში არსებულ დაინტერესებულ პირთა (stakeholders) თანაბარ და დაბალანსებულ ჩართულობას.
1.7.6    უფლებების დაცვა: .GE ქვეყნის კოდის ზედა დონის დომენის მართვისა და ადმინისტრირების პროცესში ადმინისტრატორი პრიორიტეტულად მიიჩნევს პერსონალურ მონაცემთა დაცვასა და სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფას.

ტერმინთა განმარტება
2.1    „ადმინისტრატორი“ - საქართველოს რეზიდენტი იურიდიული პირი, რომელიც ადმინისტრირებას უწევს .GE ქვეყნის კოდის ზედა დონის დომენს, უზრუნველყოფს დომენური სახელების რეესტრის ფუნქციონირებას,  .GE ზედა დონის დომენის (TLD- Top Level Domain) სახელის სერვერების უსაფრთხო და სტაბილურ ფუნქციონირებას,  .GE ზედა დონის დომენის (TLD) ზონის მონაცემების შესახებ რეგულარული განახლებების გენერირებას. .GE  ქვეყნის კოდის ზედა დონის დომენის ადმინისტრატორი არის კავკასუს ონლაინი.
2.2    „ქვეყნის კოდის ზედა დონის დომენი“ (ccTLD- country code Top Level Domain) - ნიშნავს .GE ქვეყნის კოდის აღმნიშვნელ ზედა დონის დომენს, რომელიც აღიარებულია საქართველოს მიერ.
2.3    „მეორე დონის დომენი“ (SLD – Second Level Domain)  - ნიშნავს ნიშანს ან ნიშნების კომბინაციას, რომელიც მდებარეობს GE დაბოლოების მარცხენა მხარეს და მისგან გამოყოფილია წერტილით.
2.4    „ASCII“- ნიშნავს ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის ამერიკულ სტანდარტულ კოდს.
2.5    „ავტორიზაციის კოდი“ -  ნიშნავს პაროლს, რომელიც ადგენს ურთიერთობას რეგისტრირებულ დომენურ სახელსა და რეგისტრანტს შორის.
2.6    „შეჩერება“ - ნიშნავს, რომ დომენურ სახელსა და მინიჭებულ სახელის სერვერს შორის ურთიერთობა დროებით შეწყვეტილია, რეგისტრანტს შეზღუდული აქვს შესაძლებლობა განახორციელოს: რეგისტრატორის ცვლილება, დომენური სახელის გადაცემა, საკონტაქტო ინფორმაციის განახლება, სახელის სერვერის ჩანაწერებში ცვლილების შეტანა.
2.7    „დომენური სახელი“ -  ნიშნავს იდენტიფიცირების ნიშანს და შედგება:
(i)    .ge დაბოლოების დომენისგან და მის მარცხნივ მდებარე, წერტილით გამოყოფილი მეორე დონის დომენისგან (მაგალითად, [--].ge); ან
(ii)    .ge დაბოლოების დომენისგან და მის მარცხნივ მდებარე, წერტილით გამოყოფილი ზოგადი დომენისგან (მაგალითად,  [--].com.ge).
2.8    „IP მისამართები“ - ნიშნავს რიცხვთა კომბინაციას, რომელიც  ერთდროულად აიდენტიფიცირებს კომპიუტერს (ან სხვა ქსელურ მოწყობილობას, რომელიც იყენებს ინტერნეტ პროტოკოლს) საყოველთაოდ გამოყენებულ მონაცემთა კომუნიკაციის ქსელში.
2.9    „სახელის სერვერი“ - ნიშნავს კომპიუტერს, რომელიც იმახსოვრებს და აგზავნის დომენურ სახელთან და შესაბამის IP მისამართებთან დაკავშირებულ შეტყობინებებს საყოველთაოდ გამოყენებულ მონაცემთა კომუნიკაციის ქსელში.
2.10    „რეგისტრანტი“ - ნიშნავს პირს, რომლის სახელზეც არის დარეგისტრირებული დომენური სახელი. 
2.11    „ზოგადი დომენი“ (General Domain)- ნიშნავს .org.ge; .com.ge; .edu.ge; .school.ge; .pvt.ge; .net.ge; gov.ge დაბოლოების მქონე მეორე დონის დომენურ სახელებს, ასევე სხვა დამატებით მეორე დონის დომენურ სახელებს, რომელთაც ადმინისტრატორი განსაზღვრავს, როგორც ზოგად დომენს და დაამატებს ზოგადი დომენების ჩამონათვალში, იმ პირობით, რომ ასეთი დამატების მომენტისთვის შესაბამისი დომენური სახელი არ იქნება რომელიმე რეგისტრანტის სარგებლობაში.
2.12    „რეგისტრატორი“- ნიშნავს იურიდიულ პირს, რომელიც რეგისტრატორის ხელშეკრულების შესაბამისად უწევს სარეგისტრაციო მომსახურებას  რეგისტრანტებს.
2.13    „სარეგისტრაციო მომსახურება“ - მოიცავს რეგისტრანტის განაცხადის შესაბამისად რეგისტრანტისთვის გაწეულ შემდეგ მომსახურებებს:
(i)    დომენური სახელის რეგისტრაცია;
(ii)    რეგისტრაციის განახლება;
(iii)    რეგისტრატორის ცვლილება;
(iv)    საკონტაქტო ინფორმაციის განახლება;
(v)    სახელის სერვერის ჩანაწერების ადმინისტრირება.
2.14    „ადმინისტრაციული საკონტაქტო პირი“ - ნიშნავს ფიზიკურ პირს, რომელსაც უფლება აქვს რეგისტრანტის სახელით წარადგინოს დომენურ სახელთან დაკავშირებული განაცხადები, მიიღოს და გადააგზავნოს ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია დომენურ სახელებთან. ერთი და იგივე ფიზიკური პირი შესაძლებელია იყოს ადმინისტრაციული საკონტაქტო პირი, ტექნიკური საკონტაქტო პირი, ბილინგ საკონტაქტო პირი და რეგისტრანტი (იმ შემთხვევაში, როდესაც რეგისტრანტი ფიზიკური პირია). ადმინისტრაციულ საკონტაქტო პირს, იმ შემთხვევაში თუ ის იმავდროულად არ არის რეგისტრანტი ფიზიკური პირი, უფლება არ აქვს დელეგირება გაუკეთოს ამ დომენის რეგულაციით განსაზღვრულ უფლებამოსილებას.
2.15    „ტექნიკური საკონტაქტო პირი“ - ნიშნავს ფიზიკურ პირს, რომელიც რეგისტრანტის სახელით ამატებს, ცვლის ან შლის  სახელის სერვერის ჩანაწერებს და ახორციელებს სხვა სახის ტექნიკურ სამუშაოებს რეგისტრანტისათვის. ერთი და იგივე ფიზიკური პირი შესაძლებელია იყოს ადმინისტრაციული საკონტაქტო პირი, ტექნიკური საკონტაქტო პირი, ბილინგ საკონტაქტო პირი და რეგისტრანტი (იმ შემთხვევაში, როდესაც რეგისტრანტი ფიზიკური პირია).
2.16    „ბილინგ საკონტაქტო პირი“- ნიშნავს ფიზიკურ პირს, რომელიც რეგისტრანტის სახელით ახორციელებს დომენური სახელის სარეგისტრაციო საფასურისა და რეგისტრაციის განახლების საფასურის გადახდას რეგისტრატორთან, უფლებამოსილია რეგისტრანტის სახელით მიიღოს და გასცეს დომენურ სახელთან დაკავშირებული ინფორმაცია გადახდების შესახებ. ერთი და იგივე ფიზიკური პირი შესაძლებელია იყოს ადმინისტრაციული საკონტაქტო პირი, ტექნიკური საკონტაქტო პირი, ბილინგ საკონტაქტო პირი და რეგისტრანტი (იმ შემთხვევაში, როდესაც რეგისტრანტი ფიზიკური პირია).
2.17    „რეგისტრაცია“ - ნიშნავს, რეგისტრანტის მოთხოვნისა და შესაბამისი საფასურის გადახდის საფუძველზე სარეგისტრაციო ჩანაწერის შექმნას დომენური სახელების რეესტრში,  რომლის საფუძველზეც დომენური სახელი რეგისტრირდება რეგისტრანტის სახელზე.
2.18    “რეგისტრატორის ხელშეკრულება“ - ნიშნავს სარეგისტრაციო მომსახურების გაწევის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ ადმინისტრატორსა და რეგისტრატორს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებას.
2.19    „გაუქმება“- ნიშნავს დომენური სახელის და მასთან დაკავშირებული მონაცემების წაშლას დომენური სახელების რეესტრიდან.
2.20    „საქართველოს კანონმდებლობა“ - ნიშნავს საქართველოს მოქმედ ნორმატიულ აქტებს, რომლებიც ადგენენ უფლებებსა და მოვალეობებს ადმინისტრატორისთვის ასევე რეგისტრატორისა და რეგისტრანტისათვის.
2.21    „აპი“ (API- Application Programming Interface), - ნიშნავს აპლიკაციის პროგრამირების ინტერფეისს, პროცედურების, ფუნქციების პროტოკოლების ერთობლიობას, რომლებიც გამოიყენება პროგრამული უზრუნველყოფების შესაქმნელად ან გარე სისტემებთან საკომუნიკაციოდ.
2.22    “EPP პროტოკოლი” (Extensible Provisioning Protocol) - ნიშნავს ინფორმაციის მიწოდების გაფართოებად პროტოკოლს, რომელიც განკუთვნილია რეგისტრატორების და ადმინისტრატორის მიერ ინტერნეტ სივრცეში დომენური სახელის ადმინისტრირებისთვის (რეგისტრაციის, რეგისტრაციის განახლების, ცვლილების, წაშლის, გადაცემის) ან/და სხვა ელემენტებისათვის.
2.23    “PEN ტესტი” - ნიშნავს ინფორმაციული სისტემის შეღწევადობის (პენეტრაციის) ტესტს, რომლის დროსაც ხორციელდება ავტორიზებული სიმულაციური კიბერ თავდასხმა კომპიუტერულ სისტემებზე, ვებ-გვერდებზე, ქსელურ ინფრასტრუქტურაზე, ასეთი სისტემის უსაფრთხოების შეფასების მიზნით.
2.24    “WHOIS მომსახურება”- ნიშნავს მომსახურებას, რომლის შუამავლობითაც დომენური სახელების და რეგისტრანტების შესახებ ინფორმაცია გადაიცემა მონაცემთა საჯარო კომუნიკაციის ქსელში.
2.25    “WIPO”- ნიშნავს ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციას.
2.26    “ICANN” (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) - ნიშნავს მინიჭებული სახელებისა და ნომრების ინტერნეტ-კორპორაციას.

დომენური სახელის რეგისტრაცია
3.1.1    დომენური სახელის დასარეგისტრირებლად რეგისტრატორის მეშვეობით ასეთი რეგისტრატორის ვებ-გვერდის გამოყენებით ელექტრონული განაცხადი შეუძლია წარადგინოს ადმინისტრატორთან ნებისმიერმა საჯარო (საქართველოს სახელმწიფო ორგანომ) თუ კერძო პირმა (როგორც რეზიდენტმა, ისე არარეზიდენტმა ქმედუნარიანმა ფიზიკურმა ან/და იურიდიულმა პირმა), რომლის იდენტობა დადგენადია და რომელიც მოთხოვნის შემთხვევაში წარადგენს  წინამდებარე რეგულაციით განსაზღვრულ საჭირო დოკუმენტაციას და ინფორმაციას. თითო რეგისტრანტზე გასაცემი დომენური სახელების რაოდენობა არ არის შეზღუდული.
3.1.2    დომენური სახელების რეგისტრაციას ადმინისტრატორი რეგისტრატორის შუამავლობით ახორციელებს რეგისტრანტის ელექტრონული განაცხადის საფუძველზე იმ თანმიმდევრობით, რა თანმიმდევრობითაც ასეთი ელექტრონული განაცხადები წარდგენილია ადმინისტრატორისთვის რეგისტრატორის მიერ.
3.1.3    დომენური სახელი რეგისტრირებულად ითვლება რეგისტრანტის მიერ განაცხადის წარდგენის და 4.1.4 პუნქტის შესაბამისად რეგისტრაციის საფასურის გადახდის მომენტიდან, გარდა ამავე პუნქტის შესაბამისად საჯარო პირებისთვის (საქართველოს სახელმწიფო ორგანოებისთვის), საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის დადგენილი გამონაკლისი შემთხვევისა. რეგისტრატორი ვალდებულია დომენური სახელის დასარეგისტრირებლად რეგისტრანტის განაცხადის განხილვის და ადმინისტრატორისთვის წარდგენის პროცესში იხელმძღვანელოს შემდეგი პრინციპით: იმ რეგისტრანტს, რომელმაც პირველად წარადგინა განაცხადი რეგისტრატორთან დომენური სახელის დასარეგისტრირებლად და გადაიხადა საერეგისტრაციო საფასური ენიჭება უპირატესობა სხვა განაცხადებთან მიმართებაში (first-come, first-served).
3.2    დომენური სახელის დასარეგისტრირებლად აუცილებელი მოთხოვნები

3.2.1    დომენური სახელის მოთხოვნები:
(i)    დომენური სახელი შესაძლოა შეიცავდეს ციფრებს (0-9), დეფისებს,  ლათინურ ასოებს ან/და მათ კომბინაციას;
(ii)    დიდი  და პატარა ასო დომენურ სახელში არ განსხვავდება ერთმანეთისგან;
(iii)    დომენურ სახელი არ უნდა იწყებოდეს ან ბოლოვდებოდეს დეფისით;
(iv)    დომენური სახელის მინიმალური სიმბოლოების რაოდენობა არის 2 (ორი), ხოლო მაქსიმალური - 63 (სამოცდასამი).
3.2.2    იმ სიმბოლოების იდენტიფიცირების ნიშნები, რომლებიც არ შეესაბამება ASCII-ს სტანდარტს, არ რეგისტრირდება, როგორც დომენური სახელი.
3.2.3    დომენური სახელი არ დარეგისტრირდება, თუ ის იდენტურია დომენის რეგულაციის შესაბამისად უკვე რეგისტრირებული დომენური სახელისა.
3.2.4    რეგისტრატორი უფლებამოსილია რეგისტრაციისას ან რეგისტრაციის შემდგომ 30 (ოცდაათი) დღის ვადაში უარი უთხრას/გაუუქმოს რეგისტრანტს ისეთი დომენური სახელის რეგისტრაცია, რომელიც შეურაცხყოფს ან ეწინააღმდეგება ეროვნულ ღირსებებს, რელიგიასა და ტრადიციებს, ზნეობრივ ნორმებს. რეგისტრატორი უფლებამოსილია თავის ვებ-გვერდზე წინასწარ გამოაქვეყნოს ისეთი დომენური სახელების სია, რომლებიც შეურაცხყოფს ან ეწინააღმდეგება ეროვნულ ღირსებებს, რელიგიასა და ტრადიციებს, ზნეობრივ ნორმებს და რომელ დომენურ სახელებზეც რეგისტრატორი არ დააკმაყოფილებს სარეგისტრაციო განაცხადს.
3.2.5    გარკვეული დომენური სახელები არის რეზერვირებული, რომელთა რეგისტრირება შესაძლებელია მხოლოდ ადმინისტრატორის სპეციალურად განსაზღვრული პირობებით. რეზერვირებული დომენური სახელების სია და მათი რეგისტრაციის სპეციალური პირობები გამოქვეყნებულია ადმინისტრატორის ვებ-გვერდზე.

3.3    ზოგადი დომენები

3.3.1    ზოგადი დომენის ზონაში შესაძლოა დარეგისტრირდეს მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილი დაბოლოების მქონე დომენური სახელები, იქვე მითითებული შესაბამისი პირობების დაცვით:
(i)    .com.ge - დაბოლოების მქონე დომენური სახელი შესაძლოა დარეგისტრირდეს  ნებისმიერი ფიზიკური თუ იურიდიული პირის სახელზე;
(ii)    .edu.ge - დაბოლოების მქონე დომენური სახელი შესაძლოა დარეგისტრირდეს მხოლოდ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების/სკოლის და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სახელზე;
(iii)    .org.ge - დაბოლოების მქონე დომენური სახელი შესაძლოა დარეგისტრირდეს მხოლოდ არაკომერციული ორგანიზაციების სახელზე;
(iv)    .net.ge - დაბოლოების მქონე დომენური სახელი შესაძლოა დარეგისტრირდეს მხოლოდ ორგანიზაციებზე, რომლებიც წარმოადგენენ ქსელების პროვაიდერებს ან მათი საქმიანობა დაკავშირებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროსთან;
(v)    .pvt.ge - დაბოლოების მქონე დომენური სახელი შესაძლოა დარეგისტრირდეს მხოლოდ კერძო პირების სახელზე.
(vi)    .school.ge - დაბოლოების მქონე დომენური სახელი შესაძლოა დარეგისტრირდეს მხოლოდ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების/სკოლის სახელზე;
(vii)    gov.ge - დაბოლოების მქონე დომენური სახელი შესაძლოა დარეგისტრირდეს მხოლოდ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოზე და ასეთი დომენური სახელის რეგისტრაციას ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „სმართ ლოჯიქი“  ადმინისტრატორსა და სსიპ „სმართ ლოჯიქს“ შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე.
3.3.2    ზოგადი  დომენური სახელების რეგისტრაციაზე ვრცელდება წინამდებარე რეგულაციის 3.2 პუნქტით დადგენილი დომენური სახელის დასარეგისტრირებლად აუცილებელი მოთხოვნები.
3.3.3    ზოგადი დომენის რეგისტრანტმა რეგისტრატორს ელექტრონული ფორმით უნდა წარუდგინოს შესაბამისი დაბოლოების ზოგადი დომენური სახელისთვის წინამდებარე 3.3.1 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნის დაკმაყოფილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
 
რეგისტრანტისთვის დადგენილი ზოგადი მოთხოვნები
4.1.1    რეგისტრანტი ვალდებულია დომენური სახელის ელექტრონულ სარეგისტრაციო განაცხადში გაამჟღავნოს შემდეგი სახის ინფორმაცია:
(i)    დომენური სახელი, რომლის რეგისტრაციაცაა მოთხოვნილი;
(ii)    რეგისტრანტის სრული სახელი (იურიდიული პირის შემთხვევაში იურიდიული პირის სახელი), საკონტაქტო ელექტრონული ფოსტის მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, იურიდიული/ რეგისტრირებული და ფაქტობრივი  მისამართი (ქვეყანა, შტატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), საფოსტო ინდექსი, ქალაქი, ქუჩა, ბინა);
(iii)    ადმინისტრაციული საკონტაქტო პირის სრული სახელი, საკონტაქტო ელექტრონული ფოსტის მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, იურიდიული/ რეგისტრირებული და ფაქტობრივი მისამართი (ქვეყანა, შტატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), საფოსტო ინდექსი, ქალაქი, ქუჩა, ბინა);
(iv)    ტექნიკური საკონტაქტო პირის სრული სახელი, საკონტაქტო ელექტრონული ფოსტის მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, იურიდიული/ რეგისტრირებული და ფაქტობრივი  მისამართი (ქვეყანა, შტატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საფოსტო ინდექსი, ქალაქი, ქუჩა, ბინა).
4.1.2    რეგისტრატორი უფლებამოსილია მოსთხოვოს რეგისტრანტს სარეგისტრაციო განაცხადში ასევე მიუთითოს ბილინგ საკონტაქტო პირის შესახებ ინფორმაცია: სრული სახელი, საკონტაქტო ელექტრონული ფოსტის მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, იურიდიული/ რეგისტრირებული და ფაქტობრივი მისამართი (ქვეყანა, შტატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), საფოსტო ინდექსი, ქალაქი, ქუჩა, ბინა).
4.1.3    რეგისტრანტი უფლებამოსილი დომენური სახელის სარეგისტრაციო განაცხადში მიუთითოს სახელის სერვერები, რომლებიც მოემსახურება დომენურ სახელს.
4.1.4    რეგისტრანტი ვალდებულია გადაიხადოს დომენური სახელის რეგისტრაციის საფასური ელექტრონული სარეგისტრაციო განაცხადის წარდგენისთანავე, გარდა იმ შემთხვევისა თუ რეგისტრანტი არის საჯარო პირი (საქართველოს სახელმწიფო ორგანო), საბიუჯეტო ორგანიზაცია.
4.1.5    ადმინისტრატორი უფლებამოსილია დამატებით მოსთხოვოს რეგისტრატორს რეგისტრანტის, ადმინისტრაციული საკონტაქტო პირის, ტექნიკური საკონტაქტო პირის, ბილინგ საკონტაქტო პირის შესახებ შემდეგი ინფორმაცია:
(i)    ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი, ქვეყანა, რომელმაც გასცა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ან პირადი ნომრის არარსებობის შემთხვევაში - დაბადების თარიღი და ქვეყანა, რომლის მოქალაქესაც წარმოადგენს, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
(ii)    იურიდიული პირის შემთხვევაში - საიდენტიფიკაციო ნომერი, რეგისტრირებული მისამართი, ქვეყანა, სადაც რეგისტრირებულია, რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

როგორც რეგისტრატორის, ისე რეგისტრანტის მიერ არასრული ინფორმაციის წარდგენის შემთხვევაში ადმინისტრატორი იტოვებს უფლებას დამატებით მოსთხოვოს რეგისტრატორს შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენა. ინფორმაციის 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში წარუდგენლობის შემთხვევაში ადმინისტრატორი უფლებამოსილია შეაჩეროს დომენური სახელის ფუნქციონირება.
4.1.6    დომენური სახელის რეგისტრაციისას, როგორც ეს მითითებულია 5.4.1 პუნქტში, რეგისტრანტი ვალდებულებას იღებს ადმინისტრატორის და რეგისტრატორის წინაშე კეთილსინდისიერად შეასრულოს დომენის რეგულაცია, თანხმობას აცხადებს, ადასტურებს და გარანტიას იძლევა რომ:
(i)    რეგისტრანტის მიერ განაცხადში მითითებული ინფორმაცია არის სწორი;
(ii)    რეგისტრანტი უფლებამოსილია გამოიყენოს განაცხადში მითითებული დომენური სახელი;
(iii)    დომენური სახელის რეგისტრაცია და გამოყენება, რამდენადაც ეს რეგისტრანტისთვის ცნობილია, არ არღვევს და არ დაარღვევს რაიმე იურიდიულად სავალდებულო ძალის მქონე აქტს, ან მესამე პირთა უფლებებს;
(iv)    ადმინისტრატორი და რეგისტრატორი უფლებამოსილნი არიან დაამუშაონ რეგისტრანტის პერსონალური მონაცემები იმ პროცედურის შესაბამისად და იმ მიზნებით, როგორც ეს მოცემულია დომენის რეგულაციის VIII მუხლში;
(v)    რეგისტრანტი 11.1 და 11.2 პუნქტების შესაბამისად ეთანხმება დომენურ სახელებთან დაკავშირებული დავების მოგვარების ერთიან პოლიტიკას (UDRP), წესებს და დამატებით რეგულაციას, რომლებიც ხელმისაწვდომია შემდეგ    ვებ-გვერდზე: http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/ge/index.html  
4.1.7    რეგისტრანტის 5.4.1.1 პუნქტში მითითებული ელექტრონული განაცხადი შესაძლოა ჩანაცვლდეს სასამართლოს ან არბიტრაჟის კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებით.
4.1.8    რეგისტრანტი ვალდებულია დაიცვას რეგისტრატორი და ადმინისტრატორი ნებისმიერი სახის ზიანისგან და აუნაზღაუროს გაწეული ხარჯი (მათ შორის, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული ან სისხლის სამართლის დავების ფარგლებში გაწეული ხარჯები) ან/და მიყენებული ზიანი, რომელიც ნებისმიერ დროს წარმოიშვება რეგისტრანტის მიერ დომენური სახელის არამართლზომიერი გამოყენებით, მათ შორის, ასეთი გამოყენების შედეგად მესამე პირთა უფლებების დარღვევისგან.
4.1.9    საქართველოს კანონმდებლობით პირდაპირ გათვალისწინებული ვალდებულების არსებობის შემთხვევაში რეგისტრატორი ან/და ადმინისტრატორი იტოვებს უფლებას რეგისტრანტის მიერ საქართველოს კანონდებლობით დადგენილი მოთხოვნების, მათ შორის,  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2016 წლის 17 მარტის N 3 დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ რეგლამენტით” დადგენილი მოთხოვნების, უგულებელყოფის შემთხვევაში ამავე კანონმდებლობით პირდაპირ დადგენილი წესით შეაჩეროს დომენური სახელის რეგისტრაცია.

 
სარეგისტრაციო მომსახურება
5.1    რეგისტრატორის მიერ რეგისტრანტისთვის სარეგისტრაციო მომსახურების გაწევა ხორციელდება წერილობითი (ელექტრონული) ხელშეკრულების საფუძველზე. დომენის რეგულაცია წარმოადგენს რეგისტრანტსა და რეგისტრატორს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
5.2    იმ შემთხვევაში თუ რეგისტრატორსა და ადმინისტრატორს შორის გაფორმებული რეგისტრატორის ხელშეკრულება შეწყდება, ადმინისტრატორი შეწყვეტის თარიღამდე 1 (ერთი) თვით ადრე აცნობებს ასეთ რეგისტრატორთან რეგისტრირებულ რეგისტრანტებს ამის შესახებ. რეგისტრანტი ვალდებულია ამგვარი შეტყობინების მიღებიდან 1 (ერთი) თვის განმავლობაში შეცვალოს რეგისტრატორი, როგორც ეს აღწერილია 5.4.6 პუნქტში.
5.3    იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია 5.2 პუნქტში მითითებული ვადების დაცვა და რეგისტრატორსა და ადმინისტრატორს შორის გაფორმებული რეგისტრატორის ხელშეკრულება შეწყდება დაუყოვნებლივ, ადმინისტრატორი უფლებამოსილია ასეთი რეგისტრატორის ნაცვლად, დროებით მანამ, სანამ რეგისტრანტი არ განახორციელებს რეგისტრატორის ცვლილებას, გაუწიოს ასეთ რეგისტრატორთან რეგისტრირებულ რეგისტრანტებს სარეგისტრაციო მომსახურება მათთვის რაიმე ფინანსური ვალდებულების დაკისრების გარეშე და უზრუნველყოს რეგისტრანტისთვის რეგისტრატორის ცვლილების პროცედურა.
5.4    რეგისტრატორი ახორციელებს სარეგისტრაციო მომსახურების გაწევას შემდეგნაირად:
5.4.1    დომენური სახელის რეგისტრაცია

5.4.1.1    რეგისტრატორი ელექტრონული სახით იღებს დომენური სახელის რეგისტრაციის განაცხადს.
5.4.1.2    ადმინისტრატორი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს სარეგისტრაციო განაცხადი შემდეგი მიზეზის გამო: ა) სარეგისტრაციო განაცხადი არ აკმაყოფილებს დომენის რეგულაციით დადგენილ მოთხოვნებს; ან ბ) რეგისტრატორის ხელშეკრულების შესაბამისად დომენური სახელის რეგისტრატორს შეჩერებული აქვს სარეგისტრაციო მომსახურების გაწევის უფლებამოსილება.
5.4.1.3    3.1.3 პუნქტის შესაბამისად დომენური სახელის რეგისტრაციის შემდგომ ასეთი დომენური სახელი ითვლება დაკავებულად და რეგისტრატორი ან/და ადმინისტრატორი არ არის უფლებამოსილი მიიღოს სარეგისტრაციო განაცხადი ან/და დააკმაყოფილოს ასეთი განაცხადი იმავე დომენურ სახელზე. დომენური სახელის აქტივაცია ხორციელდება რეგისტრანტის მიერ სახელის სერვერის რეგისტრატორისთვის წარდგენის მომენტიდან.
5.4.1.4    დომენური სახელი შესაძლებელია დარეგისტრირდეს მინიმუმ 1 (ერთი) და მაქსიმუმ 5 (ხუთი) წლიანი პერიოდით, იგივე ვადით განახლების პირობით (შემდგომში „რეგისტრაციის პერიოდი“).
5.4.2    რეგისტრაციის განახლება

5.4.2.1    რეგისტრანტი უფლებამოსილია მოითხოვოს დომენური სახელის რეგისტრაციის განახლება შემდგომი რეგისტრაციის პერიოდით იმ შემთხვევაში, თუ რეგისტრანტი წინასწარ გადაიხდის რეგისტრაციის განახლების საფასურს, ასეთი რეგისტრაციის განახლების საფასური მოცემული უნდა იყოს რეგისტრატორსა და რეგისტრანტს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში.
5.4.2.2     იმ დომენური სახელების, რომლებიც რეგისტრირებულია წინამდებარე დომენის რეგულაციის ძალაში შესვლის თარიღამდე, რეგისტრაციის განახლების საფასური არ უნდა აღემატებოდეს რეგისტრანტის მიერ დომენური სახელის პირველადი რეგისტრაციის დროს გადახდილ სარეგისტრაციო საფასურის ოდენობას გარდა 9.1.7 პუნქტით გათვალისწინებული გამონაკლისი შემთხვევისა.
5.4.2.3    რეგისტრატორი ვალდებულია დომენური სახელის რეგისტრაციის განახლების შემთხვევაში გაუწიოს რეგისტრანტს სარეგისტრაციო მომსახურება იმაზე არანაკლებ ხელსაყრელი პირობებით ვიდრე უწევდა პირველადი რეგისტრაციის პერიოდის განმავლობაში.
5.4.2.4    რეგისტრატორი ვალდებულია კონკრეტული დომენური სახელის რეგისტრაციის ვადის გასვლამდე შეატყობინოს ადმინისტრატორს დომენური სახელის გაუქმების ან განახლების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ რეგისტრატორი არ შეატყობინებს ადმინისტრატორს დომენური სახელის გაუქმების ან განახლების შესახებ დომენური სახელის რეგისტრაცია შეჩერდება ვადის გასვლიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში. აღნიშნული 30 (ოცდაათი) დღიანი პერიოდის გასვლის შემდეგ, იმ შემთხვევაში, თუ რეგისტრატორი არ გააგრძელებს დომენური სახელის სარეგისტრაციო ვადას,  ადმინისტრატორი  ვალდებულია გააუქმოს დომენური სახელის რეგისტრაცია და წაშალოს დომენურ სახელთან დაკავშირებული მონაცემები დომენური სახელების რეესტრიდან.
5.4.3    საკონტაქტო ინფორმაციის განახლება

5.4.3.1    რეგისტრანტის მიერ სისტემაში წინამდებარე 4.1.1 პუნქტის (i)- (iv) ქვე-პუნქტებში და 4.1.2 პუნქტში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მოცემული მონაცემების ცვლილების შემთხვევაში, რეგისტრატორი ვალდებულია გაუგზავნოს რეგისტრანტს  ელექტრონული ფოსტის მისამართზე შეტყობინება  ცვლილების მოთხოვნის მიღების შესახებ და განუსაზღვროს 7 (შვიდი) დღე ასეთი მოთხოვნის დასადასტურებლად.
5.4.3.2    რეგისტრანტის მიერ დადასტურების შემთხვევაში რეგისტრატორს შეაქვს ცვლილება სარეგისტრაციო მონაცემებში და უგზავნის სარეგისტრაციო მონაცემების ცვლილების შესახებ შეტყობინებას ადმინისტრატორს. 

5.4.4    ცვლილებები სახელის სერვერის ჩანაწერებში

5.4.4.1    რეგისტრატორი უფლებას აძლევს რეგისტრანტს, ადმინისტრაციულ საკონტაქტო პირს, ან ტექნიკურ საკონტაქტო პირს დომენურ სახელთან დაკავშირებულ სახელის სერვერის ჩანაწერებში შეიტანოს დამატება, ცვლილება ან წაშალოს ასეთი ჩანაწერები, ან შეასრულოს აღიშნული ოპერაციები თავად რეგისტრატორმა ჩამოთვლილი პირების წერილობითი თხოვნის შემთხვევაში.
5.4.4.2    რეგისტრატორი უფლებამოსილია დომენურ სახელთან დაკავშირებულ სახელის სერვერის ჩანაწერებში დამოუკიდებლად შეიტანოს ცვლილება ან წაშალოს ან/და მოითხოვოს იგივე რეგისტრანტისგან, ადმინისტრაციული საკონტაქტო პირისგან, ტექნიკური საკონტაქტო პირისგან იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ჩანაწერები აფერხებს ან შესაძლოა გამოიწვიოს დომენური სახელის სიტემის ფუნქციონირების შეფერხება, ან თუ ასეთი აუცილებელია დომენური სახელის რეგისტრაციის გაუქმებისთვის.
5.4.5    დომენური სახელის გადაცემა

5.4.5.1    დომენური სახელის გადაცემისას რეგისტრანტი, რომელიც გადასცემს დომენურ სახელს, უნდა შეიცვალოს მიმღები (ახალი) რეგისტრანტით.
5.4.5.2    დომენური სახელის გადაცემის მოთხოვნის მიღებისთანავე, რეგისტრატორი უგზავნის ადმინისტრატორს გადამცემი რეგისტრანტის და მიმღები რეგისტრანტის მიერ დასტურს ელექტრონული ფორმით, რომელშიც აშკარაა მიმღები რეგისტრანტის ნება, რომ დომენური სახელი დარეგისტრირდეს მის სახელზე და ასევე გადამცემი რეგისტრანტის ნება, რომ გადასცეს დომენური სახელი მიმღებ რეგისტრანტს. ელექტრონული განაცხადი უნდა შეიცავდეს 4.1.1 პუნქტში მითითებულ მონაცემებს მიმღები რეგისტრანტის შესახებ, მიმღები რეგისტრანტის თანხმობას წინამდებარე დომენის რეგულაციაზე და შესაბამის განცხადებას, რომ მიმღები რეგისტრანტი იღებს ვალდებულებას კეთილსინდისიერად შეასრულოს მისი პირობები. განაცხადი ჩაითვლება სამართლებრივი ძალის არმქონედ იმ შემთხვევაში, თუ გადაგზავნილია დომენურ სახელთან დაკავშირებით სასამართლოში ან დავის ალტერნატიულ განმხილველ ორგანოში  მიმდინარე დავის დასრულებამდე.
5.4.5.3    დომენური სახელის გადაცემა შესაძლებელია განხორციელდეს სასამართლოს ან დავის ალტერნატიული განმხილველი ორგანოს მიერ მიღებული და კანონიერ ძალაში შესული საბოლოო გადაწყვეტილების ან/და შესაბამისი სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე.
5.4.5.4    ადმინისტრატორმა რეგისტრანტის ცვლილების შესახებ განაცხადის მიღების შემდეგ უნდა აცნობოს გადამცემი და მიმღები რეგისტრანტების რეგისტრატორებს დომენური სახელის გადაცემის ან გადაცემაზე უარის თქმის შესახებ. შესაბამისი რეგისტრატორი ვალდებულია დროულად გადაუგზავნოს აღნიშნული ინფორმაცია გადამცემ რეგისტრანტს და მიმღებ რეგისტრანტს.
5.4.6    რეგისტრატორის ცვლილება

5.4.6.1    რეგისტრანტი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს შეცვალოს რეგისტრატორი.
5.4.6.2    რეგისტრანტი  არსებულ რეგისტრატორის სისტემაში ელექტრონულად ითხოვს ავტორიზაციის კოდს. ავტორიზაციის კოდის მოთხოვნას რეგისტარტორი უგზავნის ადმინისტრატორს. ადმინისტრატორისგან მიღებულ ავტორიზაციის კოდს არსებული რეგისტრატორი უგზავნის რეგისტრანტს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. რეგისტრანტი უფლებამოსილია  გამოიყენოს მიღებული ავტორიზაციის კოდი 7 (შვიდი) დღის განმავლობაში. ასეთი 7 (შვიდი) დღიანი ვადის გასვლის შემდეგ რეგისტრანტმა განმეორებით უნდა მოითხოვოს რეგისტრატორისგან ავტორიზაციის კოდი.
5.4.6.3    რეგისტრანტი ახალი რეგისტრატორის სისტემაში აგენერირებს რეგისტრატორის ცვლილების მოთხოვნას და ახალი რეგისტრატორის მოთხოვნის შესაბამისად გადასცემს მიღებულ ავტორიზაციის კოდს ახალ რეგისტრატორს.
5.4.6.4    ახალი რეგისტრატორი აპის მეშვეობით გადასცემს კოდს და რეგისტრატორის ცვლილების შესახებ მოთხოვნას ადმინისტრატორს.
ახალი რეგისტრატორი  EPP პროტოკოლის მეშვეობით გადასცემს კოდს და რეგისტრატორის ცვლილების შესახებ მოთხოვნას ადმინისტრატორს. (ამოქმედდეს დომენის რეგულაციის ძალაში შესვლიდან ექვსი თვის შემდგომ თარიღზე)
5.4.6.5    ადმინისტრატორი ამოწმებს ელექტრონულად მიღებულ მოთხოვნას და ავტორიზაციის კოდის სიზუსტეს.
5.4.6.6    ადმინისტრატორი ვალდებულია შეატყობინოს არსებულ რეგისტრატორს  მასთან რეგისტრირებული რეგისტრანტისგან რეგისტრატორის ცვლილების მოთხოვნის  შესახებ.
5.4.6.7    არსებული რეგისტრატორი უგზავნის შეტყობინებას რეგისტრანტს მის სახელზე რეგისტრირებული დომენური სახელის რეგისტრატორის ცვლილების მოთხოვნის ინიცირების შესახებ და განუსაზღვრავს 7 (შვიდი) დღეს ასეთი მოთხოვნის გასაუქმებლად ან დასადასტურებლად.
5.4.6.8    7 (შვიდი) დღის გასვლის შემდეგ თუ რეგისტრანტმა არ გააუქმა მოთხოვნა, ან არ დაადასტურა, რეგისტრატორი ატყობინებს ადმინისტრატორს რეგისტრატორის ცვლილების დასრულების შესახებ და ადმინისტრატორს შეაქვს რეგისტრატორის ცვლილების შესახებ ჩანაწერი დომენური სახელების რეესტრში.
5.4.6.9    მხოლოდ ახალ რეგისტრატორს აქვს უფლება მოითხოვოს საფასური რეგისტრანტისგან რეგისტრატორის შეცვლასთან დაკავშირებით.
5.4.6.10    რეგისტრატორის ცვლილების შემთხვევაში რეგისტრანტი არ არის უფლებამოსილი მოითხოვოს არსებულ რეგისტრატორთან წინასწარ გადახდილი რეგისტრაციის საფასურის რაიმე ნაწილის უკან დაბრუნება. ასეთი საფასური ჩაითვლება არსებული რეგისტრატორისთვის ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტისთვის  პირგასამტეხლოს სახით გადასახდელ თანხად.
5.4.6.11    იმ შემთხვევაში, თუ ახალი რეგისტრატორი ითხოვს რეგისტრანტისგან სარეგისტრაციო საფასურის გადახდას, აღნიშნული სარეგისტრაციო საფასური ჩაითვლება მომდევნო რეგისტრაციის პერიოდისთვის გადახდილ საფასურად

 
 
დომენური სახელის დაურეგისტრირებლობა, რეგისტრაციის შეჩერება, გაუქმება და წაშლა
6.1    ადმინისტრატორი უფლებამოსილია უარი უთხრას რეგისტრატორს, ასევე, რეგისტრატორი უფლებამოსილია უარი უთხრას რეგისტრანტს დომენური სახელის რეგისტრაციაზე ან შეაჩეროს რეგისტრაცია არსებითი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში, მათ შორის, შემდეგი საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში:
6.1.1    დომენის რეგულაციის შესაბამისად, ადმინისტრატორს არ გაეგზავნა სრულყოფილი ინფორმაციის შემცველი დომენური სახელის რეგისტრაციის განაცხადი, ან გადაცემის განაცხადი, ან თანხმობა;
6.1.2    არ დგინდება რეგისტრანტის  ან რეგისტრანტის წარმომადგენლის ვინაობა დომენის რეგულაციის შესაბამისად;
6.1.3    დომენური სახელის ზოგადი დომენის ზონაში რეგისტრაციის პირობები არ არის შესრულებული;
6.1.4    რეგისტრანტმა დაარღვია დომენის რეგულაცია ან/და მარეგულირებელი კანონმდებლობა და არ აღმოუფხვრია ასეთი დარღვევა ადმინისტრატორისგან ან/და რეგისტრატორისგან რეგისტრანტისთვის,  ადმინისტრაციული საკონტაქტო პირისთვის გაგზავნილ შეტყობინებაში მითითებულ ვადაში;
6.1.5    თუ შესაბამისი მოთხოვნა გადაგზავნილია ადმინისტრატორისთვის სასამართლოს ან დავის ალტერნატიული განმხილველი ორგანოს მიერ, მათ შორის, WIPO-ს არბიტრაჟისა და მედიაციის ცენტრის მიერ;
6.1.6    დომენური სახელი არის რეზერვირებული ან დაკავებული;
6.1.7    4.1.9 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.
6.2    ადმინისტრატორი ან/და რეგისტრატორი დაუყოვნებლივ გააუქმებს დომენური სახელის შეჩერების პროცესს  სათანადო მიზეზის აღმოფხვრის შემდეგ.
6.3    ადმინისტრატორი ან/და რეგისტრატორი ვალდებულია გააუქმოს დომენური სახელის რეგისტრაცია:
6.3.1     შეჩერებიდან 30 (ოცდაათი) დღის გასვლის შემდეგ იმ შემთხვევაში, თუ შეჩერების საფუძველი არ აღმოიფხვრება მითითებულ ვადაში გარდა წინამდებარე რეგულაციის 6.1.5 და 6.1.7 პუნქტებში მითითებული საფუძვლით რეგისტრაციის შეჩერებისა;
6.3.2    კანონიერ ძალაში შესული შესაბამისი სასამართლო ან საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების საფუძველზე. 
6.4    რეგისტრატორმა დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს დომენური სახელის რეგისტრანტს დომენური სახელის შეჩერების შესახებ, შეჩერების გაუქმების შესახებ და რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ. თუ შეჩერების, შეჩერების გაუქმების ან რეგისტრაციის გაუქმების ინიციატორი რეგისტრატორია, რეგისტრატორს ეკისრება ადმინისტრატორისთვის შეტყობინების ვალდებულება.
რეგისტრატორის და ადმინისტრატორის უფლება-მოვალეობები
7.1    რეგისტრატორისთვის დადგენილი მოთხოვნები

7.1.1    იმისთვის, რომ პირს რეგისტრატორის ხელშეკრულების საფუძველზე მიენიჭოს რეგისტრატორის ფუნქციები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
(i)    უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული იურიდიული პირი; (გაუქმდეს დომენის რეგულაციის ძალაში შესვლიდან ექვსი თვის შემდგომ თარიღზე)
(ii)    უნდა გააჩნდეს ოფიციალური ვებ-გვერდი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება დომენური სახელების ონლაინ რეგისტრაცია და რეგისტრირებული დომენური სახელების რეესტრის წარმოება. ასეთი ვებ-გვერდის დომენური სახელის მფლობელს უნდა წარმოადგენდეს რეგისტრატორი კომპანია;
(iii)    რეგისტრატორის ვებ-გვერდი უნდა იძლეოდეს ონლაინ გადახდების განხორციელების საშუალებას, სულ მცირე ვიზა და მასტერ-ქარდ ბარათის მეშვეობით;
(iv)    უნდა შეეძლოს რეგისტრატორის ხელშეკრულებით და დომენის რეგულაციით გათვალისწინებული პირობების და ვალდებულებების შესრულება. რეგისტრატორის ხელშეკრულება გამოქვეყნებულია ადმინისტრატორის ვებ-გვერდზე;
(v)    რეგისტრატორს უნდა ჰქონდეს EPP პროტოკოლით მუშაობის საშუალება; (ამოქმედდეს დომენის რეგულაციის ძალაში შესვლიდან ექვსი თვის შემდგომ თარიღზე)
7.1.2    დომენის რეგულაციის ძალაში შესვლის თარიღიდან ექვსი თვის განმავლობაში რეგისტრატორი უფლებამოსილია EPP პროტოკოლის ნაცვლად მუშაობა უზრუნველყოს აპის  საშუალებით;
7.1.3    რეგისტრატორობის მსურველი ვალდებულია სარეგისტრაციო განაცხადში მიუთითოს ადმინისტრაციული საკონტაქტო პირი და ასევე ტექნიკური საკონტაქტო პირი. რეგისტრატორის ადმინისტრაციული საკონტაქტო პირის და ტექნიკური საკონტაქტო პირის მიმართ ვრცელდება წინამდებარე რეგულაციის 4.1.1 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნები.
7.1.4    დაინტერესებული კანდიდატი ვალდებულია სარეგისტრაციო განაცხადთან ერთად ადმინისტრატორს წარუდგინოს სარეგისტრაციო მომსახურების გაწევის შესახებ რეგისტრატორსა და რეგისტრანტს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფორმა, რომლის პირობები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დომენის რეგულაციას.
7.1.5    დაინტერესებულმა კანდიდატმა უნდა წარადგინოს შევსებული სარეგისტრაციო განაცხადი და გადაიხადოს განაცხადის წარდგენის ერთჯერადი საფასური 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, რომელიც არ ექვემდებარება დაბრუნებას. ადმინისტრატორი ვალდებულია სარეგისტრაციო განაცხადის მიღებიდან 2 (ორი) თვის ვადაში განიხილოს განაცხადი და აცნობოს დაინტერესებულ კანდიდატს განაცხადის დაკმაყოფილების, უარის თქმის შესახებ ან ხარვეზის დადგენის შესახე. ხარვეზის დადგენის შემთხვევაში რეგისტრატორობის კანდიდატი ვალდებულია აღმოფხვრას ასეთი ხარვეზი შეტყობინების მიღებიდან 15 (თხუთმეტი) დღის ვადაში.
7.1.6    რეგისტარტორის ვებ-გვერდის და სისტემის უსაფრთხოების მონიტორინგის უზრუნველყოფის მიზნით ადმინისტრატორი რეკომენდაციას უწევს რეგისტრატორს, ჰქონდეს PEN ტესტის სერთიფიკატი.
7.1.67.1.7    რეგისტრატორი უფლებამოსილია ჰყავდეს ქვეკონტრაქტორები, რომლებიც უფლებამოსილნი იქნებიან რეგისტარტორის სახელითა და ნაცვლად მიიღონ რეგისტრანტებისგან განაცხადები სარეგისტრაციო მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებით და შეასრულონ რეგისტრატორზე დაკისრებული სხვა მოვალეობები. რეგისტრატორი ადმინისტრატორისა და რეგისტრანტების წინაშე ერთპიროვნულად და სრულად აგებს პასუხს ქვეკონტრაქტორების მიერ განხორციელებულ ყველა და ნებისმიერ ქმედებაზე.
7.2    რეგისტრატორის ხელშეკრულება

7.2.1    სარეგისტრაციო განაცხადის დაკმაყოფილების შემთხვევაში კანდიდატი ვალდებულია გააფორმოს რეგისტრატორის ხელშეკრულება ადმინისტრატორთან. დომენის რეგულაცია წარმოადგენს რეგისტრატორის ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
7.2.2    რეგისტრატორი ვალდებულია კეთილსინდისიერად შეასრულოს რეგისტრატორის ხელშეკრულებით და დომენის რეგულაციით ნაკისრი ვალდებულებები.
7.2.3    ადმინისტრატორი უფლებამოსილია ვადაზე ადრე შეწყვიტოს რეგისტრატორის ხელშეკრულება ამავე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით და ასევე დომენის რეგულაციის 7.3.2, 7.3.3 პუნქტებში მითითებული საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში.
7.3    რეგისტრატორის მიერ უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულება

7.3.1    რეგისტრატორმა არ უნდა შეაფერხოს, გადატვირთოს სახელის სერვერი, დომენური სახელის სარეგისტრაციო პლატფორმა და სისტემა, ან განახორციელოს სხვა ქმედება, რომელიც სახელის სერვერის, დომენური სახელის სარეგისტრაციო პლატფორმის და სისტემის სრულყოფილ და სტაბილურ მუშაობას შეუქმნის საფრთხეს.
7.3.2    რეგისტრატორმა არ უნდა გამოიყენოს თავისი ვებ-გვერდი, რომელიც განკუთვნილია სარეგისტრაციო მომსახურების გასაწევად, სისტემა, დომენური სახელის სარეგისტრაციო პლატფორმა შემდეგი მიზნებით:
(i)    რეგისტრანტების შეცდომაში შესაყვანად;
(ii)    ფიშინგის (phishing), რეგისტრანტის საიდენტიფიკაციო მონაცემების თაღლითური გზით მოსაპოვებლად; ან
(iii)    სპამის (spam), მოთხოვნის გარეშე, არასასურველი სარეკლამო მასალის გასავრცელებლად
7.3.17.3.3    რეგისტრატორის მიერ 7.3.2  პუნქტში მითითებული ვალდებულების დარღვევის ან ასეთი დარღვევის საფრთხის შექმნის შემთხვევაში ადმინისტრატორი უფლებამოსილია შეაჩეროს რეგისტრატორის ხელშეკრულების მოქმედება და განუსაზღვროს რეგისტრატორს ვადა დარღვევის აღმოსაფხვრელად. რეგისტრატორის მიერ დარღვევის აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში ადმინისტრატორი უფლებამოსილია ცალმხრივად, ვადაზე ადრე შეწყვიტოს ადმინისტრატორის ხელშეკრულება.
7.3.27.3.4    რეგისტრატორის მიერ ადმინისტრატორის სისტემაზე არასანქცირებული წვდომის მცდელობის შემთხვევაში ადმინისტრატორი უფლებამოსილია წერილობითი ფორმით გააფრთხილოს ასეთი რეგისტრატორი და მოსთხოვოს არასანქცირებული წვდომის მცდელობის აღკვეთა. არასანქცირებული წვდომის განმეორებითი მცდელობის შემთხვევაში ადმინისტარტორი უფლებამოსილია დაუყოვნებლივ, ცალმხრივად, ვადაზე ადრე შეწყვიტოს რეგისტრატორთან გაფორმებული ხელშეკრულება.
7.3.37.3.5    იმ შემთხვევაში თუ რეგისტრატორის სისტემის მეშვეობით ხორციელდება DoS (Denial of Services) კიბერ-თავდასხმა ადმინისტრატორის სისტემაზე ადმინისტრატორი უფლებამოსილია შეაჩეროს ასეთ რეგისტრატორთან გაფორმებული რეგისტრატორის ხელშეკრულება მანამ, სანამ რეგისტრატორის სისტემის მეშვეობით ადმინისტრატორის სისტემაზე ხორციელდება DoS კიბერ-თავდასხმა. რეგისტრატორის სისტემის მეშვეობით ადმინისტრატორის სისტემაზე DoS კიბერ-თავდასხმის განმეორებით დაფიქსირების შემთხვევაში ადმინისტრატორი უფლებამოსილია დაუყოვნებლივ, ცალმხრივად, ვადაზე ადრე შეწყვიტოს რეგისტრატორთან გაფორმებული ხელშეკრულება.
7.4    ადმინისტრატორის საქმიანობა დომენური სახელის რეგისტრაციის დროს

7.4.1.1    ადმინისტრატორი უფლებამოსილია ადმინისტრატორის ვებ-გვერდზე WHOIS მომსახურების მეშვეობით გამოაქვეყნოს რეგისტრანტის მიერ განაცხადში მითითებული ინფორმაცია რეგისტრანტისა და მის სახელზე რეგისტრირებული დომენური სახელის შესახებ, რომელიც მოიცავს შემდეგს:
(i)    რეგისტრანტის სრული სახელი (იურიდიული პირის შემთხვევაში იურიდიული პირის სახელი), საკონტაქტო ელექტრონული ფოსტის მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართი (ქვეყანა, შტატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საფოსტო ინდექსი, ქალაქი, ქუჩა, ბინა);
(ii)    ადმინისტრაციული და ტექნიკური საკონტაქტო პირის სახელები სრულად და მათი საკონტაქტო ელ-ფოსტის მისამართები, იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართი (ქვეყანა, შტატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საფოსტო ინდექსი, ქალაქი, ქუჩა, ბინა);
(iii)     სახელის სერვერის სახელი;
(iv)    რეგისტრატორის სახელი სრულად;
(v)    დომენური სახელის რეგისტრაციის, სარეგისტრაციო მონაცემებში უკანასკნელი ცვლილების შეტანის თარიღი, დომენური სახელის რეგისტრაციის ვადის გასვლის თარიღი და სტატუსი, დომენური სახელის რეგისტრაციის შეწყვეტის და გაუქმების თარიღები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
7.4.1.2    რეგისტრანტს, იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი რეგისტრანტი იურიდიული პირია, შეუძლია რეგისტრატორის მეშვეობით წარუდგინოს მოთხოვნა ადმინისტრატორს, რომ მან ვებ-გვერდზე მაქსიმუმ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში   დაფაროს და არ გამოაქვეყნოს ასეთი რეგისტრანტის შესახებ 7.4.1.1 პუნქტში მითითებული ინფორმაცია და გამოაქვეყნოს მხოლოდ იმ რეგისტრატორის სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელიც უწევს სარეგისტრაციო მომსახურებას რეგისტრანტს. რეგისტრატორი უფლებამოსილია აღნიშნული მომსახურების გაწევისთვის დააწესოს დამატებითი მოსაკრებელი.
7.4.1.3    იმ შემთხვევაში თუ  რეგისტრატორს ან/და ადმინისტრატორს მიმართავს მესამე პირი, რომელიც მისი შესაძლო დარღვეული უფლებების სამართლებრივი დაცვის მიზნებისთვის მოითხოვს ისეთი ინფორმაციის  გამჟღავნებას, რომელიც არ არის გამოქვეყნებული WHOIS მომსახურების მეშვეობით, იმ რეგისტრანტის შესახებ, რომლის დომენური სახელის რეგისტრაციაც შესაძლოა ლახავდეს ასეთი მესამე პირის კანონიერ უფლებებსა და ინტერესებს ან იმ შემთხვევაში თუ რეგისტრანტის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნებას მოითხოვს იურისდიქციის მქონე უფლებამოსილი ორგანო შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით ან/და  დომენურ სახელთან დაკავშირებით ინიცირებული დავის ფარგლებში WIPO-ს არბიტრაჟისა და მედიაციის ცენტრი რეგისტრატორი ან/და ადმინისტრატორი უფლებამოსილია გაუმჟღავნოს ასეთ მესამე პირს, ორგანოს, WIPO-ს არბიტრაჟისა და მედიაციის ცენტრს რეგისტრანტის შესახებ ინფორმაცია. 
7.5    ადმინისტრატორის ვალდებულებები

7.5.1     ადმინისტრატორი ვალდებულია:
(i)     უზრუნველყოს დომენური სახელების სისტემის ხარისხიანი, უსაფრთხო და მდგრადი ფუნქციონირება;
(ii)    დააწესოს არადისკრიმინაციული და თანაბარი პირობები რეგისტარტორებისათვის;
(iii)    ჰქონდეს PEN ტესტის სერტიფიკატი, რომელი სერთიფიკატიც ადასტურებს, რომ ადმინისტრატორის ვებ-აპლიკაციის უსაფრთხოება არის  საერთაშორისო ნორმებთან შესაბამისობაში;
(iv)    ადმინისტრატორის ვებ-გვერდზე გამოაქვეყნოს ყოველწლიური ანგარიში, სადაც მოცემული იქნება:
1)    სტატისტიკური ინფორმაცია .GE დომენური სახელების გამოყენების შესახებ (რეგისტრანტების ჯამური რაოდენობა რეგისტრატორების მიხედვით და სხვა კატეგორიების მიხედვით, ახალი, განახლებული და გაუქმებული დომენური სახელების სტატისტიკური მონაცემები);
2)    საჩივრებისა და პრეტენზიების შესახებ ინფორმაცია.

7.6    ადმინისტრატორის პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

7.6.1    იმდენად რამდენადაც ადმინისტრატორი ასრულებს ინფორმაციულ ან ტექნიკური ხასიათის ოპერაციებს დომენური სახელის რეგისტრაციის პროცესში, ადმინისტრატორი არ აგებს პასუხს მესამე პირების წინაშე, იმის შესახებ დომენური სახელის რეგისტრაცია ან თვითონ დომენური სახელი რაიმე სახით წარმოადგენს თუ არა, ან მისი განზრახული გამოყენება არღვევს თუ არა მესამე პირთა კანონიერ უფლებებს, მათ შორის იმ უფლებებს, რომლებიც გამომდინარეობს ინტელექტუალური საკუთრებიდან.

 
პერსონალური მონაცემების დამუშავება და დაცვა
8.1    დომენის რეგულაციის მიზნებისთვის პერსონალურ მონაცემს წარმოადგენს იდენტიფიცირებული ან იდენტიფიცირებადი ფიზიკური პირის შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც წარდგენილია ადმინისტრატორისთვის ან/და რეგისტრატორისთვის დომენური სახელის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით.
8.2    „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისთვის ადმინისტრატორი წარმოადგენს მონაცემთა დამმუშავებელს, ხოლო რეგისტრატორი წარმოადგენს უფლებამოსილ პირს, რომელიც რეგისტრატორის ხელშეკრულების და ამ დომენის რეგულაციის საფუძველზე ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს.
8.3     ადმინისტრატორი და რეგისტრატორი ამუშავებენ პერსონალურ მონაცემებს შემდეგნაირად:
8.3.1    რეგისტრანტის სარეგისტრაციო განაცხადის განსახილველად და მისთვის მომსახურების გასაწევად, რეგისტრანტის თანხმობის საფუძველზე, რომელი თანხმობაც გამოხატულია და დაფიქსირებულია სარეგისტრაციო განაცხადში და რეგისტრატორსა და რეგისტრანტს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში, რეგისტრატორი და ადმინისტრატორი აგროვებენ და ამუშავებენ შემდეგი კატეგორიის ინფორმაციას:
(i)    რეგისტრანტის, რეგისტრანტის ტექნიკური და ადმინისტრაციული საკონტაქტო პირის, ბილინგ საკონტაქტო პირის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სრული სახელი, საკონტაქტო ელექტრონული ფოსტის მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი (ქვეყანა, შტატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), საფოსტო ინდექსი, ქალაქი, ქუჩა, ბინა);
(ii)    რეგისტრანტის, ადმინისტრაციული საკონტაქტო პირის, ტექნიკური საკონტაქტო პირის, ბილინგ საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი, ასაკი, სქესი, დაბადების თარიღი, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი, ქვეყანა, რომელმაც გასცა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ან პირადი ნომრის არარსებობის შემთხვევაში - დაბადების თარიღი და ქვეყანა, რომლის მოქალაქესაც წარმოადგენს;
(iii)    ფინანსურ ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია დომენური სახელის სარეგისტრაციო საფასურისა და რეგისტრაციის განახლების საფასურის გადახდასთან, მათ შორის, ანგარიშის ნომერი;
(iv)    რეგისტრანტის სახელზე რეგისტრირებული დომენური სახელის შესახებ ინფორმაცია, დომენური სახელის რეგისტრაციის, სარეგისტრაციო მონაცემებში უკანასკნელი ცვლილების შეტანის თარიღი, დომენური სახელის რეგისტრაციის ვადის გასვლის თარიღი და  სტატუსი, დომენური სახელის რეგისტრაციის შეწყვეტის და გაუქმების თარიღები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
(v)    იმ სახელის სერვერების შესახებ ინფორმაცია, რომლებიც ემსახურება რეგისტრანტის სახელზე რეგისტრირებულ დომენურ სახელს;
(vi)    ავტომატურ რეჟიმში ლოგ ფაილების სახით შეგროვებული ინფორმაცია, რომელიც, მათ შორის და არამხოლოდ, მოიცავს რეგისტრანტის მიერ დომენური სახელის გამოყენების, სარეგისტრაციო მონაცემების ცვლილების, გადახდების, რეგისტრანტის პროფილის მართვის შესახებ ინფორმაციას.
8.3.2    რეგისტრატორი და ადმინისტრატორი უფლებამოსილები არიან შეაგროვონ და დაამუშაონ რეგისტრანტის პერსონალური მონაცემები რეგისტრანტის სახელზე დომენური სახელის რეგისტრაციისა და რეგისტრანტისთვის სარეგისტრაციო მომსახურების გაწევის მიზნით, რაც საჭიროა, მათ შორის და არამხოლოდ, შემდეგი ქმედებების განსახორციელებლად:
(i)    დომენური სახელის რეგისტრაციისთვის და სარეგისტრაციო მომსახურების გასაწევად;
(ii)    WHOIS მომსახურების მეშვეობით რეგისტრანტისა და მის სახელზე რეგისტრირებული დომენური სახელის შესახებ ინფორმაციის ვებ-გვერდზე გამოსაქვეყნებლად;
(iii)     ადმინისტრატორის/რეგისტრატორის კომპეტენციას მიკუთვნებული ოპერაციების შესასრულებლად ან გადაწყვეტილების მისაღებად;
(iv)    კანონმდებლობის ან სტანდარტის, ინსტრუქციის ან ჩვეულებითი პრაქტიკის, სავალდებულო ძალის მქონე წესების, რომლებიც ვრცელდება ადმინისტრატორზე/რეგისტრატორზე, დასაცავად, ასევე დარღვეული, ან სადავოდ გამხდარი უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად სასამართლოსა თუ დავის ალტერნატიული განმხილველი ორგანოს მეშვეობით;
(v)    რეგისტრანტის და რეგისტრანტის ტექნიკური და ადმინისტრაციული საკონტაქტო პირის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დადგენის უზრუნველსაყოფად;
(vi)    დომენური სახელების რეესტრის ფუნქციონირებისთვის.

8.4    ადმინისტრატორი/რეგისტარტორი უფლებამოსილია გაამჟღავნოს რეგისტრანტის პერსონალური ინფორმაცია შემდეგ შემთხვევებში:
(i)    7.4.1.1პუნქტის შესაბამისად დომენური სახელის შესახებ ინფორმაციის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნება;
(ii)    7.4.1.3 პუნქტის შესაბამისად მესამე პირისთვის, შესაბამისი იურისდიქციის მქონე უფლებამოსილი ორგანოსთვის, მათ შორის, WIPO-ს არბიტრაჟისა და მედიაციის ცენტრისთვის, სასამართლოსთვის, ალტერნატიული დავის განმხილველი ორგანოსთვის რეგისტრანტის შესახებ ინფორმაციის გადაცემა. 
8.5    რეგისტრატორი და ადმინისტრატორი უფლებამოსილნი არიან დაამუშაონ და შეინახონ რეგისტრანტის პერსონალური მონაცემები რეგისტრანტსა და რეგისტრატორს შორის სარეგისტრაციო მომსახურების გაწევის თაობაზე გაფორმებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადის და ასევე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან/შეწყვეტიდან 3 (სამი) წლის განმავლობაში, ასეთი ვადის გასვლის შემდეგ რეგისტრატორი/ადმინისტრატორი ვალდებულია წაშალოს რეგისტრანტის პერსონალური მონაცემები.
8.6    რეგისტრანტსა და რეგისტრატორს შორის სარეგისტრაციო მომსახურების გაწევის თაობაზე გაფორმებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლის/შეწყვეტის შემდეგ რეგისტრანტი უფლებამოსილია მოსთხოვოს რეგისტრატორს/ადმინისტრატორს საკუთარი პერსონალური მონაცემების წაშლა, რა შემთხვევაშიც რეგისტრატორს/ადმინისტრატორი ვალდებულია წაშალოს ასეთი რეგისტრანტის პერსონალური მონაცემები.
8.7    რეგისტრანტს, ადმინისტრაციულ საკონტაქტო პირს და ტექნიკურ საკონტაქტო პირს უფლება აქვთ ადმინისტრატორისგან და რეგისტრატორისგან, რომლის მეშვეობითაც რეგისტრანტმა გააკეთა სარეგისტრაციო განაცხადი დომენური სახელის დასარეგისტრირებლად ან რეგისტრატორის შესაცვლელად,  ნებისმიერ დროს მოითხოვოს ინფორმაცია ადმინისტრატორის და რეგისტარტორის მიერ დამუშავებული თავისი პერსონალურ მონაცემების შესახებ.

 
დომენის რეგულაციაში ცვლილებების შეტანა
9.1.1    ადმინისტრატორი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეცვალოს რეგისტრატორისთვის დადგენილი სარეგისტრაციო მომსახურების  საფასური ცვლილებების ძალაში შესვლამდე სულ მცირე 2 (ორი) თვით ადრე რეგისტრატორისთვის შეტყობინების გაგზავნის და ცვლილებების ადმინისტრატორის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების გზით.
9.1.2    ადმინისტრატორი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე დომენის რეგულაციაში, ცვლილებების ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების გზით. რეგისტრატორმა უნდა შეატყობინოს რეგისტრანტს დომენის რეგულაციაში ცვლილებების შესვლის შესახებ არაუგვიანეს ასეთი ცვლილებების ძალაში შესვლამდე 1 (ერთი) თვისა. ცვლილებები ყველა რეგისტრანტისთვის ძალაში შედის ასეთი ცვლილებების ადმინისტრატორის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებიდან 1 (ერთი) თვის შემდგომ თარიღზე.
9.1.3    თუ 9.1.2 პუნქტში აღნიშნული ცვლილებები მიუღებელია რეგისტრანტისთვის, რეგისტრანტი უფლებამოსილია არ განაახლოს დომენური სახელის რეგისტრაცია, ან გადასცეს დომენური სახელი წინამდებარე 5.4.5 პუნქტში მოცემული პირობით.
9.1.4    იმ შემთხვევაში თუ რეგისტრანტი არ ისარგებლებს წინამდებარე 9.1.3 პუნქტში მოცემული უფლებით, უნდა ჩაითვალოს, რომ ის დაეთანხმა დომენის რეგულაციაში შეტანილ ცვლილებებს.
9.1.5    დომენის რეგულაციაში ცვლილებას, რომელიც აუარესებს რეგისტრატორების ან/და რეგისტრანტების მდგომარეობას, ადმინისტრატორი შეიტანს დაინტერესებულ პირებთან (stakeholders) კონსულტაციის შემდეგ.
9.1.6    ადმინისტრატორი დომენის რეგულაციაში იმ ცვლილებებს, რომლებიც არსებითად აუარესებს ამ რეგულაციის ან/და რეგისტრატორსა და ადმინისტრატორს შორის გაფორმებული რეგისტრატორის ხელშეკრულების ტარიფებისა და ანგარიშსწორების პირობებს, შეიტანს მხოლოდ ცვლილებების ინიცირების თარიღისთვის არსებული რეგისტრატორების 51% -ის (ორმოცდათერთმეტი პროცენტი) თანხმობის შემთხვევაში. ასეთი ცვლილებები თითოეული რეგისტრატორისთვის ძალაში შევა შემდეგი ორი თარიღიდან,  რომელიც უფრო ადრე დადგება:  ა) ცვლილების  გამოქვეყნებიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში; ან ბ) რეგისტრატორსა და ადმინისტრატორს შორის გაფორმებული რეგისტრატორის ხელშეკრულების ვადის გასვლის თარიღიდან.
9.1.7    წინამდებარე მუხლის 9.1.6 პუნქტში მოცემული წესი არ მოქმედებს მაშინ, როდესაც ადმინისტრატორის მიერ ამ რეგულაციისა ან/და რეგისტრატორსა და ადმინისტრატორს შორის გაფორმებული რეგისტრატორის ხელშეკრულების ტარიფებისა და ანგარიშსწორების პირობების ცვლილება გამოწვეულია ქართული ეროვნული ვალუტის, ლარის ინფლაციით, რომლის დონეც საქართველოს სტატისტიკის მწარმოებელი ოფიციალური ორგანოს მიერ გამოქვეყნებული მაჩვენებლით აღემატება 20%-ს (ოცი პროცენტი). ასეთ შემთხვევაში ადმინისტრატორი უფლებამოსილია ცალმხრივად, არსებული ინფლაციის პროპორციულად შეცვალოს ტარიფებისა და ანგარიშსწორების შესაბამისი პირობები რეგისტრატორისთვის ცვლილების ძალაში შესვლამდე სულ მცირე 1 (ერთი) კალენდარული თვით ადრე შეტყობინების გაგზავნით. ტარიფებისა და ანგარიშსწორების პირობების წინამდებარე პუნქტში მოცემული წინაპირობით ცვლილების შემთხვევაში, რეგისტრატორი უფლებამოსილია იმავე პროპორციით გაზარდოს დომენის რეგულაციის ძალაში შესვლის თარიღამდე რეგისტრირებული დომენური სახელების რეგისტრაციის განახლების საფასური.

 
ზიანის ანაზღაურება
10.1    ადმინისტრატორი, რეგისტრატორი და რეგისტრანტი, დომენის რეგულაციით რეგულირებული ურთიერთობების ფარგლებში, არც ერთ შემთხვევაში არ არის პასუხისმგებელი მიუღებელი შემოსავლის ან სხვა არაპირდაპირი სახის ზიანზე ერთმანეთის მიმართ.
10.2    ზიანის ანაზღაურების შესახებ მოთხოვნა სამართლებრივი ძალის მქონეა, თუ ასეთი მოთხოვნა გაკეთებულია 90 (ოთხმოცდაათი) დღის განმავლობაში იმ მომენტიდან, როდესაც მხარემ შეიტყო ან უნდა შეეტყო ასეთი მოთხოვნის საფუძვლის არსებობის შესახებ.

დავების მოგვარება
11.1    იმ შემთხვევაში თუ რეგისტრირდება დომენური სახელი, რეგისტრანტი თანხმობას აცხადებს დომენურ სახელებთან დაკავშირებული დავების მოგვარების ერთიან პოლიტიკაზე (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”), მათ შორის, წესებზე და დამატებით რეგულაციაზე, რომლებიც წარმოადგენს ამ დომენის რეგულაციის განუყოფელ ნაწილს. ძალაში მყოფი UDRP, წესები და დამატებითი რეგულაცია    ხელმისაწვდომია    შემდეგ    ვებ-გვერდზე: http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/ge/index.html
11.2    რეგისტრანტი თანხმობას აცხადებს, რომ 11.1 პუნქტის შესაბამისად დავები განიხილოს WIPO-ს არბიტრაჟისა და მედიაციის ცენტრმა. დავის განხილვის ენა უნდა იყოს ინგლისური.
11.3    ადმინისტრატორს, რეგისტრატორსა და რეგისტრანტს შორის ურთიერთობებზე და დომენის რეგულაციაზე ვრცელდება საქართველოს კანონმდებლობა.
11.4    დომენური სახელის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით რეგისტრანტსა და რეგისტრატორს ასევე რეგისტრატორსა და ადმინისტრატორს შორის დავა უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკების გზით. მხარეთა შორის შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავას განიხილავს საქართველოს სასამართლო საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
11.5    რეგისტრატორი უფლებამოსილია რეგისტრანტსა და რეგისტრატორს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულებით განსაზღვროს რეგისტრანტს და რეგისტრატორს შორის წარმოშობილი დავების მოგვარების ალტერნატიული მექანიზმი. რეგისტრატორი არ არის უფლებამოსილი რეგისტრანტსა და რეგისტრატორს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულებით განსაზღვროს WIPO-ს არბიტრაჟისა და მედიაციის ცენტრის გარდა სხვა კომპეტენტური ორგანო მესამე პირებსა და რეგისტრანტს შორის დომენურ სახელთან დაკავშირებული ისეთი დავის განსახილველად, რომელიც წარმოიშობა UDRP-ის შესაბამისად.

დასკვნითი დებულებები
12.1    რეგისტრანტმა და რეგისტრანტის წარმომადგენელმა, მათ შორის, ადმინისტრაციულმა საკონტაქტო პირმა მოთხოვნის შემთხვევაში უნდა უზრუნველყონ ადმინისტრატორისთვის და რეგისტრატორისთვის საჭირო ინფორმაციის და დოკუმენტების წარდგენა პირადობის ნამდვილობის, წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების გასაკონტროლებლად და უნდა მისცენ უფლება ასლების გაკეთების. ადმინისტრატორი და რეგისტრატორი უფლებამოსილნი არიან მოითხოვონ რეგისტრატორისთვის წარდგენილი პირადობის, წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლები.
12.2    ადმინისტრატორი უფლებამოსილია მოითხოვოს უცხო ქვეყანაში გამოცემული დოკუმენტების ლეგალიზება, ან ლეგალიზაციის შემცვლელი სერთიფიკატის დართვა (აპოსტილი), თუ საქართველოს კანონმდებლობა სხვა რამეს არ ითვალისწინებს.
12.3    უცხოენოვანი დოკუმენტის შემთხვევაში ადმინისტრატორი უფლებამოსილია მოითხოვოს დოკუმენტის ქართულ და ინგლისურ ენებზე თარგმნა. თარგმანი შესრულებული უნდა იყოს სერთიფიცირებული თარჯიმნის მიერ ან თარჯიმნის ხელმოწერა უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული.
12.4    ადმინისტრატორი უფლებამოსილია ივარაუდოს რეგისტრანტის მიერ წარდგენილი დოკუმენტების ავთენტურობა, კანონიერება და ვალიდურობა. ადმინისტრატორი უფლებამოსილია გააკეთოს წარდგენილი დოკუმენტების ასლები და შეინახოს შეტყობინებები, განცხადებები და საჩივრები, რომლებიც წარდგენილია ელექტრონულად და გამოიყენოს აღნიშნული დოკუმენტები მტკიცებულების მიზნებისთვის.
12.5    არც ადმინისტრატორმა და არც რეგისტრატორმა არ უნდა მიიღოს დოკუმენტი ან განაცხადი, რომელიც წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების არსებობაზე მიუთითებს და მასში რეგისტრანტის სურვილი საეჭვოა, ან დოკუმენტი, რომლის ავთენტურობა ეჭვს იწვევს. ადმინისტრატორის ან რეგისტრატორის მოთხოვნის შემთხვევაში, რეგისტრანტი ან რეგისტრანტის წარმომადგენელი ვალდებულია გამოცხადდეს ადმინისტრატორის წინაშე ან რეგისტრატორის იურიდიულ მისამართზე განმარტების მიზნებისთვის და წარადგინოს ახსნა-განმარტებები და დოკუმენტები.
12.6    რეგისტრანტი ვალდებულია აცნობოს თავის რეგისტრატორს,  თუ მის მიერ წარდგენილი უფლებამოსილების დამდგენი დოკუმენტი, მათ შორის, ნოტარიულად დამოწმებული უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი გაუქმდება ან გამოცხადდება ძალადაკარგულად.
12.7    წინამდებარე დომენის რეგულაცია შედგენილია ინგლისურ და ქართულ ენაზე, ორივე ენაზე შედგენილ დოკუმენტს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა.

 
გარდამავალი დებულებები
13.1    წინამდებარე დომენის რეგულაცია ძალაში შედის 2018 წლის 15 აპრილიდან და ვრცელდება ყველა დომენურ სახელზე, მათ შორის ძალაში შესვლის თარიღისთვის „GE დომენის რეგისტრაციის წესების და პირობები“-ს საფუძველზე რეგისტრირებულ დომენურ სახელებზე.
დომენური სახელის რეგისტრაციის ხელშეკრულება
წინამდებარე დომენური სახელის რეგისტრაციის ხელშეკრულება („ხელშეკრულება“) გაფორმებულია შემდეგ მხარეებს შორის: (1) (სახელი, საიდენტიფიკაციო ნომერი) (შემდგომში „რეგისტრატორი“); (2) (სახელი, პირადი/საიდენტიფიკაციო ნომერი) (შემდგომში „რეგისტრანტი“). რეგისტრანტი და რეგისტრატორი ერთობლივად მოხსენებული, როგორც „მხარეები“, ხოლო ცალ-ცალკე, როგორც „მხარე“. ვინაიდან, რეგისტრატორი უზრუნველყოფს რეგისტრანტებისთვის სარეგისტრაციო მომსახურების გაწევას; ვინაიდან, რეგისტრანტმა წარუდგინა რეგისტრატორს ელექტრონული სარეგისტრაციო განაცხადი დომენური სახელის დასარეგისტრირებლად, რომელი განაცხადიც აკმაყოფილებს დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის წესების პირობებს და რეგისტრანტს სურს მიიღოს სარეგისტრაციო მომსახურება რეგისტრატორისგან; ვინაიდან, რეგისტრატორმა დაადასტურა რეგისტრანტის მიერ დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის წესების შესაბამისად წარდგენილი განაცხადი და წინამდებარე ხელშეკრულებით იღებს ვალდებულებას გაუწიოს სარეგისტრაციო მომსახურება რეგისტრანტს; ვინაიდან, რეგისტრანტი გაეცნო და ეთანხმება დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის წესებს და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკას, რომლებიც წარმოადგენენ ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს; ვინაიდან, მხარეების სურვილია წინამდებარე ხელშეკრულებით დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის წესების შესაბამისად განსაზღვრონ რეგისტრატორის მიერ რეგისტრანტისთვის გასაწევი სარეგისტრაციო მომსხურების პირობები. შესაბამისად, მხარეები თანხმდებიან შემდეგზე:
1. ტერმინთა განმარტება

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ ამ ხელშეკრულებაში და დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის წესებში მინიჭებული მნიშვნელობა.
1.2. შემდეგ ტერმინებს, თუ სხვაგვარად არ მოითხოვს კონტექსტი, აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
1.2.1. „ხელშეკრულება“ ნიშნავს წინამდებარე დომენური სახელის რეგისტრაციის ხელშეკრულებას მისი ყველა დანართით;
1.2.2. „რეგისტრაციის საფასური” აქვს ხელშეკრულების 4.1 მუხლით განსაზღვრული მნიშვნელობა;
1.2.3. „რეგისტრაციის განახლების საფასური” აქვს ხელშეკრულების 4.2 მუხლით განსაზღვრული მნიშვნელობა
1.2.4. „დომენური სახელი“ამ ხელშეკრულების მიზნებისთვის ნიშნავს რეგისტრანტის მიერ ელექტრონულ განაცხადში მითითებულ დომენურ სახელს [*].
2. ხელშეკრულების საგანი
2.1 რეგისტრატორი იღებს ვალდებულებას გაუწიოს რეგისტრანტს სარეგისტრაციო მომსახურება მის ელექტრონულ განაცხადში მითითებულ შემდეგ დომენურ სახელთან დაკავშირებით: [*].
2.2 დომენური სახელის რეგისტრაციით რეგისტრანტი იღებს დომენური სახელით სარგებლობის შეზღუდულ, გადაცემად, განახლებად, ექსკლუზიურ უფლებასიმ ვადითა და პირობებით როგორც ეს მოცემულია ამ ხელშეკრულებაში და დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის წესებში.
3. ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა
3.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის რეგისტრანტის მიერ 4.1 პუნქტის შესაბამისად რეგისტრაციის საფასურის გადახდის მომენტიდან და მოქმედებს [1] წლის ვადით, [*].
3.2. იმ შემთხვევაში თუ ამ ხელშეკრულების ვადის ამოწურვამდე რეგისტრანტი გადაიხდის დომენური სახელის რეგისტრაციის განახლების საფასურს მომდევნო რეგისტრაციის პერიოდისთვის, წინამდებარე ხელშეკრულების ვადა ავტომატურად გაგრძელდება მომდევნო რეგისტრაციის პერიოდით, [1] წლის ვადით, იმავე პირობებით. აღნიშნული პირობა ვრცელდება ყოველ მომდევნო პერიოდზე.
4. რეგისტრაციის საფასური და გადახდის პირობები
4.1. ერთი დომენური სახელის [1] კალენდარული წლით რეგისტრაციისთვის და სარეგისტრაციო მომსახურების მიღებისთვის რეგისტრანტი ვალდებულია გადაუხადოს რეგისტრატორს [*] ლარი საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით (შემდგომში „რეგისტრაციის საფასური“).
4.2. დომენური სახელის შემდგომი რეგისტრაციის პერიოდით რეგისტრაციის განახლების საფასური შეადგენს [*] ლარს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით (შემდგომში „რეგისტრაციის განახლების საფასური”).
4.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ავტომატურად გაგრძელების სურვილის შემთხვევაში რეგისტრანტი იღებს ვალდებულებას გადაიხადოს წინამდებარე ხელშეკრულების 4.2. მუხლში მითითებული რეგისტრაციის განახლების საფასური ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე.
5. მხარეთაუფლება-მოვალეობები
5.1. რეგისტრანტს უფლება აქვს: (i) მოსთხოვოს რეგისტრატორს წინამდებარე ხელშეკრულებით და დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის წესებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.
5.2. რეგისტრანტი ვალდებულია: (i) გაეცნოს და შეასრულოსდომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის წესებს და შესაბამის ინსტრუქციებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომლებიც გამოქვეყნებულია ვებ-გვერდზე nic.ge; (ii) დროულად გადაიხადოს დომენური სახელის რეგისტრაციის და რეგისტრაციის განახლების საფასური (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); (iii) მიაწოდოს რეგისტრატორს სარეგისტრაციო მონაცემების განსაახლებლად აუცილებელი ინფორმაცია; (iv) რეგისტრატორის მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს რეგისტრატორს დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის წესებით განსაზღვრული დამატებითი ინფორმაცია. (v) კეთილსინდისიერად შეასრულოს ამ ხელშეკრულებით და დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის წესებით ნაკისრი ვალდებულებები; (vi) გამოიყენოს დომენური სახელი იმგვარად, რომ ასეთმა გამოყენებამ არ გამოიწვიოს მესამე პირთა უფლებების, მარეგულირებელი კანონმდებლობის ან სამართლებრივი ძალის მქონე აქტის დარღვევა.
5.3. ადმინისტრატორი უფლებამოსილია: (i) მოსთხოვოს რეგისტრანტს წინამდებარეხე ლშეკრულებითა და GE დომენის რეგისტრაციისა და სარგებლობის წესები და პირობები ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.
5.4. რეგისტრატორი ვალდებულია: (i) გაუწიოს რეგისტრანტს სარეგისტრაციო მომსახურება დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის წესების და ამ ხელშეკრულების პირობების დაცვით; (ii) უზრუნველყოს რეგისტრანტის მიერ მოწოდებული სარეგისტრაციო მონაცემებისა და ინფორმაციის დროული განახლება.
6. მხარეთა განცხადებები და გარანტიები
6.1 რეგისტრანტი აცხადებს და გარანტიას იძლევა, რომ: (i) მის მიერ სარეგისტრაციო განაცხადში მითითებული ინფორმაცია არის სრული და სწორი; (ii) საკონტაქტო ელექტრონული ფოსტის მისამართი არის მოქმედი; (iii) მოპოვებული აქვს ყველა საჭირო ნებართვა და თანხმობა ადმინისტრაციული საკონტაქტო პირისგან, ტექნიკური საკონტაქტო პირისგან, ბილინგ საკონტაქტო პირისგან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), მათ შორის და არამხოლოდ, მათი საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებასთან და დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის წესების მოთხოვნების შესრულებასთან დკავშირებით; (iv) რეგისტრანტს აქვს კანონიერი უფლება გამოიყენოს დომენური სახელი; (v) რეგისტრანტი აკმაყოფილებს დომენური სახელის დასარეგისტრირებლად აუცილებელ მოთხოვნებს; (vi) დომენური სახელის რეგისტრაცია და გამოყენება, რამდენადაც ეს რეგისტრანტისთვის ცნობილია, არ არღვევს და არ დაარღვევს რაიმე სამართლებრივი ძალის მქონე აქტს, მარეგულირებელ კანონმდებლობას ან მესამე პირთა უფლებებს; 6.2 რეგისტრატორის განცხადებები და გარანტიები: (i) რეგისტრატორს აქვს ყველა შესაბამისი უფლებამოსილება გააფორმოს ეს ხელშეკრულება და შეასრულოს ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. (ii) რეგისტრატორის მიერ ამ ხელშეკრულების ხელმოწერა და შესრულება ა) არ არღვევს, არ ეწინააღმდეგება ან არ გამოიწვევს რეგისტრატორის მხრიდან რაიმე შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულების დარღვევას, რომლის მხარე არის რეგისტრატორი; ბ) არ დაარღვევს მარეგულირებელ კანონმდებლობას.
7. მხარეთაპასუხისმგებლობა
7.1. რეგისტრანტის მიერ დომენური სახელის არამართლზომიერი გამოყენების, მათ შორის ასეთი გამოყენების შედეგად მესამე პირთა უფლებების დარღვევის შემთხვევაში რეგისტრანტი ვალდებულია აანაზღაუროს გაწეული ხარჯი ან/და მიყენებული ზიანი, როგორც ეს გათვალისწინებულია დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის წესებში
8. ხელშეკრულებისმოქმედებისშეწყვეტისსაფუძვლები
8.1. ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველია:
8.1.1. მხარეთა შეთანხმება;
8.1.2. ხელშეკრულების ვადის გასვლა.
8.1.3. მოქმედი კანონმდებლობის ცვლილება, რომელიც ცვლის ან აუქმებს წინამდებარე ხელშეკრულების რომელიმე დებულებას, არ იწვევს მთლიანად ხელშეკრულების ან მისი სხვა დებულებების ბათილობას. ამ შემთხვევაში მხარეები შეეცდებიან მოქმედ კანონმდებლობასთან შეუსაბამო ან ბათილი დებულება შეცვალონ ისეთი დებულებით, რომელიც ყველაზე უკეთ ასახავს კანონმდებლობასთან შეუსაბამო ან ბათილი დებულების არსს.
8.1.4. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა საფუძველი.
9. მარეგულირებელიკანონმდებლობა
9.1 რეგისტრანტსადა რეგისტრატორს შორის ურთიერთობებზე და ხელშეკრულებაზე ვრცელდება საქართველოს კანონმდებლობა.
9.2 ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ან მასთან დაკავშირებულიდავა მხარეებს შორის, უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკების გზით. მხარეთა შორის შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავას განიხილავს საქართველოს სასამართლო საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
10. დავის ალტერნატიული მოგვარების წესი
10.1 იმ შემთხვევაში თუ რეგისტრირდება დომენური სახელი, რეგისტრანტი თანხმობას აცხადებს დომენურ სახელებთან დაკავშირებული დავების მოგვარების ერთიან პოლიტიკაზე (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”), მათ შორის UDRP-ის ნორმებზე და დამატებით წესებზე, რომლებიც წარმოადგენს ამ დომენის რეგულაციის განუყოფელ ნაწილს. UDRP ძალაში მყოფი წესები ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებ-გვერდზე:
[-] 10.2 რეგისტრანტი თანხმობას აცხადებს, რომ UDRP-ის შესაბამისად დავები განიხილოს WIPO-ს არბიტრაჟისა და მედიაციის ცენტრმა. დავის განხილვის ენა უნდა იყოს ინგლისური.
11. პერსონალურმონაცემთადამუშავება
11.1 რეგისტრანტი თანხმობას აცხადებს რეგისტრატორმა რეგისტრანტის პერსონალური მონაცემები დაამუშაოს საქართველოს კანონმდებლობის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის შესაბამისად.
11.2 რეგისტრანტი თანხმობას აცხადებს რეგისტრატორმა მისი პერსონალური მონაცემები გადასცეს ადმინისტრატორს.
12. ხელშეკრულების სხვა პირობები
12.1. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ხელშეკრულების ქართულ და ინგლისურ ენოვან ვერსიებს აქვთ თანაბარი იურიდიული ძალა.
12.2. წინამდებარე ხელშეკრულების რომელიმე მუხლის (ან მისი ნაწილის) ბათილობა არ გამოიწვევს მთლიანად ხელშეკრულების ბათილობას.
12.3. ხელშეკრულების სათაურები მოცემულია მხოლოდ მოხერხებულობისთვის და მათ გავლენა არ აქვთ ხელშეკრულების პირობების განმარტებაზე. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები რეგისტრატორი რეგისტრანტი
------------------------------- -------------------------------
#1 დანართი პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების წესები
1. რეგისტრატორი უფლებამოსილია ადმინისტრატორისთვის და ადმინისტრატორის სახელით დაამუშაოს დომენურ სახელებთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემები მხოლოდ იმ მიზნებისთვის და იმ პირობებით, როგორც ეს მოცემულია დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის წესებში და რეგისტრატორის ხელშეკრულებაში. წინამდებარე დანართი წარმოადგენს დომენური სახელის რეგისტრაციის ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. რეგისტრატორი ვალდებულებულია დაიცვას პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა და გამოიყენოს მხოლოდ რეგისტრატორის ფუნქცია-მოვალეობების შესასრულებლად.
3. რეგისტრატორი უფლებამოსილია გადასცეს ქვეკონტრაქტორებს, ასეთების არსებობის შემთხვევაში, პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების უფლებამოსილება მხოლოდ ადმინისტრატორის წინასწარი წერილობითი თანხმობის საფუძველზე.
4. რეგისტრატორი ვალდებულია უზრუნველყოს პერსონალური მონაცემების შეგროვების და დამუშავების პროცედურის შესაბამისობა მარეგულირებელ კანონმდებლობასთან და ასახოს ასეთი პროცედურა რეგისტრატორის შიდა რეგულაციებში.
5. რეგისტრატორს უფლება აქვს მოთხოვნისთანავე გადასცეს ადმინისტრატორს მის ხელთ არსებული პერსონალური ინფორმაცია.
6. რეგისტრატორი ვალდებულია გამოიყენოს ისეთი ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომები, რომლებიც უზრუნველყოფს პერსონალურ მონაცემთა დაცულობას. ამ მიზნებისთვის რეგისტრატორი ვალდებულებას იღებს, რომ:
6.1 დაავალდებულებს მის მიერ დასაქმებული პერსონალს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ არსებული მოთხოვნების და შესაბამისი პროცედურების შესრულებას;
6.2 პერსონალური მონაცემების შესაგროვებლად და დასამუშავებლად გამოიყენებს ისეთ ინფორმაციულ-ტექნოლოგიურ საშუალებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მონაცემთა დაცვას შემთხვევითი ან უკანონო განადგურებისაგან, შეცვლისაგან, გამჟღავნებისაგან, მოპოვებისაგან, ნებისმიერი სხვა ფორმით უკანონო გამოყენებისა და შემთხვევითი ან უკანონო დაკარგვისაგან;
6.3 უზრუნველყოფს პრევენციული ღონისძიებების გატარებას პერსონალური ინფორმაციის დაზიანების, მესამე პირებისგან არაავტორიზებული წვდომისგან დასაცავად.
7. თანახმად დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის წესებისა ადმინისტრატორი და რეგისტარტორი უფლებამოსილია გაამჟღავნოს რეგისტრანტის პერსონალური ინფორმაცია შემდეგ შემთხვევებში:
7.1 დომენური სახელის შესახებ ინფორმაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნება;
7.2 მესამე პირისთვის, შესაბამისი იურისდიქციის მქონე უფლებამოსილი ორგანოსთვის, მათ შორის, WIPO-ს არბიტრაჟისა და მედიაციის ცენტრისთვის, სასამართლოსთვის, ალტერნატიული დავის განმხილველი ორგანოსთვის რეგისტრანტის შესახებ ინფორმაციის გადაცემა.
8. რეგისტრატორი და ადმინისტრატორი უფლებამოსილნი არიან დაამუშაონ და შეინახონ რეგისტრანტის პერსონალური მონაცემები რეგისტრანტსა რეგისტრატორს შორის სარეგისტრაციო მომსახურების გაწევის თაობაზე გაფორმებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადის და ასევე ხელშეკრულების შეწყვეტიდან 3 (სამი) წლის განმავლობაში.
9. რეგისტრანტს, ადმინისტრაციულ საკონტაქტო პირს და ტექნიკურ საკონტაქტო პირს უფლება აქვთ ადმინისტრატორისგან და რეგისტრატორისგან, რომლის მეშვეობითაც რეგისტრანტმა გააკეთა სარეგისტრაციო განაცხადი დომენური სახელის დასარეგისტრირებლად ან რეგისტრატორის შესაცვლელად, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს ინფორმაცია ადმინისტრატორის და რეგისტარტორის მიერ დამუშავებული მისი პერსონალურ მონაცემების შესახებ.
10. რეგისტრატორის საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში რეგისტრატორი ვალდებულია შეწყვიტოს პერსონალური მონაცემების დამუშავება, სრულად გადასცეს ადმინისტრატორს მის ხელთ არსებული პერსონალური მონაცემები და წაშალოს ასეთი მონაცემები საკუთარი სისტემიდან და მონაცემთა ბაზიდან. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები რეგისტრატორი რეგისტრანტი
------------------------------- -------------------------------

 გაეცანით .GE დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის განახლებულ წესებთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას:

(I) .GE დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის წესები

(II) პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა

(III) რეზერვირებული დომენური სახელების სია და რეგისტრაციის სპეციალური პირობები

(IV) .GE დომენურ სახელებთან დაკავშირებული დავების მოგვარების ერთიანი პოლიტიკა (.GE Domain Name Dispute Resolution Policy; Rules for .GE Domain Name Dispute Resolution Policy; World Intellectual Property Organization Supplemental Rules for .GE Domain Name Dispute Resolution Policy)

(V) Namespace.ge დომენური სახელის ხელშეკრულება

დამალვა დომენის ძებნა